ALGEMENE VOORWAARDEN C-LANT TRADE EN SERVICE B.V.

Secties: Over ons

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangeven.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van C-Lant Trade & Service BV en alle tussen C-Lant Trade & Service BV en de Koper gesloten overeenkomsten.

 2. Werknemers van C-Lant Trade & Service BV zijn niet bevoegd om met een Koper afspraken te maken die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, tenzij na daartoe schriftelijke volmacht van de directeur C-Lant Trade & Service BV.

 3. C-Lant Trade & Service BV behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De wijzigingen en/of aanvullingen zullen alsdan van kracht zijn vanaf de door C-Lant Trade & Service BV vastgelegde datum, doch neer eerder dan dat C-Lant Trade & Service BV aan de Koper een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de wijzigingen en/of aanvullingen kennis te nemen. Indien de Koper niet akkoord gaat met de gewijzigde en/of aangevulde voorwaarden, is C-Lant Trade & Service BV gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

 4. Eventuele door Koper gehanteerde algemene (inkoop-) voorwaarden worden hierbij door C-Lant Trade & Service BV uitdrukkelijk verworpen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijke anders zijn overeengekomen. Eventuele van de Algemene Voorwaarden van C-Lant Trade & Service BV afwijkende bedingen gelden uitsluitend ten aanzien van de Overeenkomst waarin de bedingen zijn opgenomen.

 5. In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de Overeenkomst, de Productomschrijvingen en deze algemene voorwaarden, geld de volgende rangorde:

  1. de Overeenkomst;

  2. de Productomschrijving;

  3. deze Algemene voorwaarden.

 6. Wanneer een bepaling uit de Overeenkomst en/of een of meerdere van de daarbij horende Productbeschrijving en/of deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn, zullen partijen in onderling overleg een vervangende bepaling opnemen die de inhoud van de ongeldige bepaling zo veel mogelijk benaderd.

 7. In geval van afwijkende tussen Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden en de vertaling daarvan in een andere taal, zal de Nederlandse taal bindend zijn.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Elk aanbod dat door C-Lant Trade & Service BV is gedaan, waaronder mede zijn begrepen algemene aanbieding van een Product vervat in productcatalogi, (elektronische) prijslijsten en ander drukwerk zijn vrijblijvend.

 2. Een overeenkomst tussen C-Lant Trade & Service BV en een Koper komt tot stand indien en op het moment dat:

  • C-Lant Trade & Service BV en door de Koper ondertekende offerte of Overeenkomst ontvangt, of;

  • C-Lant Trade & Service BV aan de Koper mondeling met de Koper gemaakte afspraken schriftelijk of per mail aan de Koper bevestigt, of;

  • C-Lant Trade & Service BV een aanvang neemt met de uitvoering van de verplichtingen die voor C-Lant Trade & Service BV voortvloeien uit de met de Koper gesloten Overeenkomst, of;

  • De Koper een door C-Lant Trade & Service BV aan de Koper ten aanzien van een of meerdere Producten verzonden factuur betaalt;

 3. Mondelinge afspraken binden C-Lant Trade & Service BV eerst na een schriftelijke of per email verzonden bevestiging door C-Lant Trade & Service BV.

Artikel 4 Algemene verplichtingen van C-Lant Trade & Service B.V.

 1. C-Lant Trade & Service BV zal zich inspannen om haar verplichtingen uit de Overeenkomst op de tussen partijen overeengekomen datum conform de tussen partijen overeengekomen wijze en Productbeschrijving uit te voeren.

 2. C-Lant Trade & Service BV is gerechtigd om haar rechten en plichten uit de overeenkomst aan een derde over te dragen, voor welke overdracht de Koper aan C-Lant Trade & Service BV op voorhand toestemming verleent.

 3. C-Lant Trade & Service BV is gerechtigd om haar verplichtingen uit de overeenkomst door derden te laten nakomen

Artikel 5 Algemene verplichtingen van de Koper

 1. De koper is verplicht om bij het aangaan van de overeenkomst, alsmede gedurende de gehele duur van de Overeenkomst aan C-Lant Trade & Service BV al die gegevens en informatie te verstrekken die voor C-Lant Trade & Service BV noodzakelijk of nuttig zijn ter uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst of welke nodig of nuttig zijn om de werkzaamheden van C-Lant Trade & Service BV uit de overeenkomst.

 2. De Koper zal alle maatregelen treffen die voor C-Lant Trade & Service BV noodzakelijk of nuttig zijn ter uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst of welke nodig of nuttig zij om de werkzaamheden van C-Lant Trade & Service BV naar behoren uit te voeren.

 3. De Koper is verplicht ervoor zorg te dragen dat door de Koper aan C-Lant Trade & Service BV verstrekte gegevens, informatie en zaken door C-Lant Trade & Service BV en derden veilig kunnen worden gebruikt en geen gevaar kunnen vormen of vormt voor C-Lant Trade & Service BV, haar medewerkers of/of derden.

 4. De Koper is verplicht ervoor zorg te dragen dat door de Koper aan C-Lant Trade & Service BV verstrekte gegevens, informatie en zaken haar eigendom zijn dan wel dat de Koper ter zake deze gegevens, informatie en zaken een zodanige licentie of andersluidend recht van intellectueel eigendom bezit dat voorkomen wordt C-Lant Trade & Service BV bij de uitvoering van de Overeenkomst inbreuk maakt op de rechten van intellectueel eigendom van derden, alsmede dat de Koper gerechtigd is om de door de Koper aan C-Lant Trade & Service BV verstrekte gegevens, informatie en zaken aan C-Lant Trade & Service BV te verstrekken.

 5. De Koper zal door C-Lant Trade & Service BV al dan niet op grond van de Overeenkomst aan de Koper ter beschikking gestelde gegevens en/of zaken niet verhuren, leasen, verkopen, vervreemde, verpanden, in zekerheid overdragen of onder welke dan ook –al dan niet om niet – aan derden voor welk doel dan ook afstaan, anders dan voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is of logischerwijs voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst of de bedoeling die partijen hebben gehad bij de Overeenkomst.

 6. Koper is verplicht aan C-Lant Trade & Service BV haar correcte BTW registratienummer te verstrekken, alsmede terstond mededeling te doen van enige wijzing daarvan. Indien Koper deze verplichting niet nakomt, zal Koper aan C-Lant Trade & Service BV de BTW en andere bedragen en/of boetes vergoeden die C-Lant Trade & Service BV verschuldigd wordt als gevolg van dit niet nakomen en is C-Lant Trade & Service BV gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen met de BTW en andere bedragen en/of boetes.

 7. Het risico van de Producten gaat op Koper over op het moment dat C-Lant Trade & Service BV de Producten aan Koper aflevert. Koper is verplicht de Producten die C-Lant Trade & Service BV aflevert in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan Koper verplicht is de kosten die C-Lant Trade & Service BV maakt omdat de Producten niet kunnen worden afgeleverd, aan C-Lant Trade & Service BV te vergoeden.

 8. Indien de Koper een in dit artikel neergelegde verplichting schendt, heeft deze schending te gelden als een toerenbare tekortkoming zijdens de Koper waardoor de Koper direct en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim komt te verkeren. C-Lant Trade & Service BV is alsdan gerechtigd om de overeenkomst direct te ontbinden, waarbij de schade die C-Lant Trade & Service BV lijdt door de Koper dient te worden vergoed. Deze schade wordt in elk geval begroot op de som van alle bedragen die de koper in het kader van de Overeenkomst reeds aan C-Lant Trade & Service BV heeft betaald. C-Lant Trade & Service BV is gerechtigd tot verrekening van de schade met de voornoemde som van alle door de Koper reeds betaalde bedragen, zodat geen restitutie van den bedragen plaatsvindt. Onverminderd het voorgaande heeft C-Lant Trade & Service BV het recht om vergoeding van de volledige schade en/of nakoming van de overeenkomst te vorderen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid van C-Lant Trade & Service BV

 1. De Koper is verplicht om door C-Lant Trade & Service BV geleverde zaken direct na aflevering te keuren op eventuele afwijkingen ten opzichte van de Productomschrijving en overige waarneembare tekortkomingen. De Koper is op straffe van verval van alle rechten verplicht om tekortkomingen aan C-Lant Trade & Service BV te melden binnen 14 kalenderdagen na aflevering van de zaak. De melding dient schriftelijke of per email te gescheiden en vergezeld te gaan met een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming.

 2. De Koper is verplicht om door C-Lant Trade & Service BV verrichte diensten de uitvoering daarvan aanhoudend te keuren op eventuele afwijkingen ten opzichte van de Productbeschrijving en overige waarneembare tekortkomingen. De Koper is op straffe van verval van alle rechten verplicht om tekortkomingen aan C-Lant Trade & Service BV te melden binnen 14 kalenderdagen na het moment waarop deze zijn geconstateerd of redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden. De melding dient schriftelijke of per email te gescheiden en vergezeld te gaan met een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming.

 3. De Koper is verplicht om tekortkomingen die bij de voormelde keuring redelijkerwijs niet geconstateerd konden worden en die zich binnen twee maanden na de levering van de zaak respectievelijk voltooiing van de dienst openbaren, binnen een week na het moment waarop de tekortkoming is geconstateerd of redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden aan C-Lant Trade & Service BV te melden. De melding dient schriftelijke of per email te gescheiden en vergezeld te gaan met een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming.

 4. C-Lant Trade & Service BV is niet aansprakelijk voor tekortkomingen die zich voordoen of zich hebben geopenbaard na het verstrijken van een periode van zes maanden na levering van de zaak of voltooiing van de dienst.

 5. Elke rechtsvordering van de Koper ter zake de uitvoering van de Overeenkomst vervalt na zes maanden nadat de uitvoering van de Overeenkomst aan de zijde van C-Lant Trade & Service BV is voltooid.

 6. Indien de Koper meent dat C-Lant Trade & Service BV toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige uit hoofde van de Overeenkomst C-Lant Trade & Service BV rustende verplichting, zal C-Lant Trade & Service BV pas in verzuim komen te verkeren nadat zij door de Koper schriftelijk of per email in gebreke is gesteld, waarbij de Koper gehouden is om C-Lant Trade & Service BV een redelijke termijn van ten minste twee weken te gunnen om de tekortkoming te verhelpen.

 7. Indien C-Lant Trade & Service BV tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens de Koper kan dat tekortschieten niet aan C-Lant Trade & Service BV worden toegerekend en kan C-Lant Trade & Service BV derhalve niet in verzuim komen te verkeren, indien nakoming van deze verplichting door C-Lant Trade & Service BV wordt bemoeilijkt of belemmerd door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van C-Lant Trade & Service BV is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot oorlogstoestanden, oproeren, staking, bezettingen, blokkades, transportbelemmering, energiestoringen, ziekte op ongewone schaal, slecht weer of natuurrampen, overheidsmaatregelen in het binnen- of buiteland, annuleringen van derden en alle overige omstandigheden die normaliter onder overmacht worden begrepen.

 8. In een situatie als bedoeld in lid 7 van dit artikel, is C-Lant Trade & Service BV bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat deze situatie de nakoming niet langer bemoeilijkt. In geval de situatie als bedoeld in lid 7 van dit artikel langer duurt dan zes maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens de ander partij gehouden te zijn.

 9. C-Lant Trade & Service BV is niet aansprakelijk voor schade die de Koper lijdt als gevolg van:

  • De onmogelijkheid van de Koper om de door C-Lant Trade & Service BV geleverde zaken en/of diensten tijdelijk of voortdurend te gebruiken.

  • Onjuistheden in de Productbeschrijving of afwijkingen tussen de Productbeschrijving en de door C-Lant Trade & Service BV aan de Koper geleverde zaken en/of diensten, tenzij de Koper bewijst dat de schade is ontstaan als gevolg van opzettelijk handelen of nalaten van C-Lant Trade & Service BV of de medewerkers van C-Lant Trade & Service BV , dan wel tenzij de Koper bewijst dat de schade is ontstaan als gevolg van roekeloos handelen van C-Lant Trade & Service BV of de medewerkers van C-Lant Trade & Service BV . Alsdan is de maximale door C-Lant Trade & Service BV aan de Koper te vergoede schade gelijk aan het bedrag dat de Koper conform de overeenkomst aan C-Lant Trade & Service BV verschuldigd is tot een maximum van € 250.000.

Artikel 7 Aansprakelijkheid van de Koper

 1. De Koper is te allen tijde aansprakelijk voor door C-Lant Trade & Service BV geleden schade die het gevolg is van een tekortkoming door de Kopen van zijn verplichtingen uit de met C-Lant Trade & Service BV gesloten overeenkomst, deze Algemene Voorwaarde en de Productvoorwaarden daaronder begrepen. De Koper zal zich niet op overmacht beroepen.

 2. De Koper vrijwaart C-Lant Trade & Service BV tegen vorderingen van derden dien stellen schade te hebben geleden door een Product en/of respectievelijk heeft verleend.

Artikel 8 Prijzen, facturering en indexering

 1. Alle door C-Lant Trade & Service BV in haar aanbiedingen genoemde en tussen C-Lant Trade & Service BV en de Kopen overeengekomen prijzen en vergoedingen luiden in Euro’s, exclusief BTW en exclusief verwijderingsbijdrage en afvalstoffenheffing, tenzij expliciet anders is vermeld.

 2. C-Lant Trade & Service BV heeft het recht om gedurende de looptijd van de overeenkomst eenmaal per kalenderjaar de tussen C-Lant Trade & Service BV en de Koper overeengekomen vergoedingen te verhogen met een bedrag c.q. percentage berekend op basis van de wijziging in het maandprijsindexcijfer volgens het indexcijfer “ cao-lonen voor de particuliere sector, contractuele loonkosten en arbeidsuur; indexcijfer”, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Indien de publicatie van voornoemd indexcijfer gestaakt mocht worden, zullen partijen in overleg treden teneinde een vervangende indexering vast te stellen.

 3. C-Lant Trade & Service BV heeft het recht om gedurende de looptijd van de overeenkomst de tussen C-Lant Trade & Service BV en de Koper overeengekomen vergoedingen anders dan bedoeld in lid 3 van dit artikel te verhogen indien inkoopprijzen, loonkosten of belastingen daartoe aanleiding geven. De procentuele verhoging van de overeengekomen vergoedingen zal alsdan niet meer bedragen dan de procentuele stijging van de inkoopprijzen, loonkosten of belastingen.

 4. C-Lant Trade & Service BV heeft het recht om gedurende de looptijd van de overeenkomst de tussen C-Lant Trade & Service BV en de Koper overeengekomen vergoedingen anders dan bedoel in lid 3 en 4 van dit artikel te verhogen. De aldus verhoogde vergoedingen zullen alsdan van kracht zijn vanaf de door C-Lant Trade & Service BV vastgestelde datum, doch niet eerder dan dat C-Lant Trade & Service BV aan de Koper schriftelijk of per email mededeling heeft gedaan van de verhoogde vergoedingen. Indien de Koper niet akkoord gaat met de gewijzigde en/of aangevulde voorwaarden, zijn zowel C-Lant Trade & Service BV als de Koper gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de verhoogde vergoedingen van kracht zullen worden.

 5. Tenzij anders is overeengekomen, is Koper verplicht om de met C-Lant Trade & Service BV overeengekomen vergoedingen voor de door C-Lant Trade & Service BV te leveren zaken en te verlegen diensten bij vooruitbetaling te voldoen en wel binnen 14 dagen nadat C-Lant Trade & Service BV de Koper ter zake een factuur heeft verzonden. De Koper is niet bevoegd enige vordering op C-Lant Trade & Service BV met zijn betalingsverplichtingen jegens C-Lant Trade & Service BV te verrekenen.

 6. Indien de Koper enige factuur van C-Lant Trade & Service BV niet binnen de genoemde termijn van 14 dagen geheel heeft voldaan, komt de Koper zonder dat een ingebrekestelling is vereist in verzuim te verkeren. De Koper is alsdan aan C-Lant Trade & Service BV, naast de niet- betaalde bedragen, de wettelijke handelsrente verschuldigd over iedere maand of een gedeelte van een maand dat de betaling uitblijft.

 7. Indien de Koper enige factuur van C-Lant Trade & Service BV niet binnen de genoemde termijn van 14 dagen geheel voldaan, is C-Lant Trade & Service BV gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen uit zowel de onderhavige overeenkomst als ook elke andere tussen C-Lant Trade & Service BV en de Koper van kracht zijnde overeenkomst op te schorten. C-Lant Trade & Service BV is alsdan eveneens gerechtigd om zowel de onderhavige overeenkomst als ook elke andere tussen C-Lant Trade & Service BV en de Koper van kracht zijnde overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9 Aanvang, duur en ende van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen partijen gaat in op de datum die partijen in de overeenkomst hebben genoemd. Indien geen datum is genoemd gaat de overeenkomst in op de datum waarop de overeenkomst is ondertekend. Indien de overeenkomst niet is ondertekend, gaat de overeenkomst in op de datum waarop C-Lant Trade & Service BV met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt.

 2. De overeenkomst eindigt op de in de overeenkomst genoemde einddatum doch in elk geval op de datum dat C-Lant Trade & Service BV al haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen.

 3. Naast gevallen waarin de Koper in verzuim verkeert, heeft C-Lant Trade & Service BV het recht om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief of deurwaardersexploot te ontbinden indien de Koper:

  • haar bedrijfsvoering staakt, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd;

  • de vrije beschikking over haar vermogen of een aanzienlijk deel daarvan verliest;

  • surseance van betaling of faillissement aanvraagt;

  • in staat van faillissement wordt verklaard;

  • een akkoord buiten faillissement aanbiedt.

Artikel 10 Overige bepalingen

 1. Alle door C-Lant Trade & Service BV geleverde zaken of verleende diensten blijven haar eigendom totdat de Koper de koopprijs, alsmede al hetgeen de Koper op grond van deze of andere overeenkomsten aan C-Lant Trade & Service BV verschuldigd is, aan C-Lant Trade & Service BV heeft voldaan. De Koper heeft evenwel het recht de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsvoering door te verkopen te verwerken, tenzij C-Lant Trade & Service BV schriftelijk of per email te kennen geeft dat de Koper deze terstond ter beschikking aan C-Lant Trade & Service BV moet stellen.

 2. De overeenkomst bevat geen titel strekkende tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendomsrechten van C-Lant Trade & Service BV aan de Koper, tenzij de Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt.

 3. Partijen zijn gehouden om alle vertrouwelijke informatie, waarover zij in het kader van (de uitvoering) van de overeenkomst de beschikking krijgen, geheim te houden en deze informatie slechts te gebruiken voor zover de nakoming van de verplichtingen onder de overeenkomst dit vereist.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de aanbiedingen van C-Lant Trade & Service BV alsmede op de overeenkomsten tussen C-Lant Trade & Service BV en de Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het Weens koopverdrag

 2. Alle geschillen tussen partijen kunnen in eerste aanleg slechts worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Middelburg, tenzij enige andere rechter op grond van een dwingende wetsbepaling bevoegd is om kennis te nemen van het betreffende geschil.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS C-LANT TRADE & SERVICE B.V.

Article 1 Definitions

In these general terms and conditions, the following terms are used in the following sense unless expressly stated otherwise.

Article 2 Applicability

 1. These General Terms and Conditions apply to all offers made by C-Lant Trade & Service BV and all agreements

concluded between C-Lant Trade & Service BV and the Buyer.

 1. Employees of C-Lant Trade & Service BV are not authorized to make agreements with a Buyer that deviate from these General Terms and Conditions, unless authorized to do so in writing by the managing director of C-Lant Trade & Service BV.

 2. C-Lant Trade & Service BV reserves the right to amend and/or supplement these General Terms and Conditions. The changes and/or additions will then be effective from the date set by C-Lant Trade & Service BV, but not before C-Lant Trade & Service BV has given the Buyer reasonable opportunity to become acquainted with the changes and/or additions. If the Buyer does not agree to the amended and/or supplemented terms, C-Lant Trade & Service BV shall be entitled to terminate the Agreement with immediate effect.

 3. Any general (purchase) conditions used by the Buyer are hereby expressly rejected by C-Lant Trade & Service BV, unless the parties have expressly agreed otherwise in writing. Any stipulations deviating from the General Terms and Conditions of C-Lant Trade & Service BV shall apply exclusively to the Agreement in which the stipulations have been included.

 4. In the event of conflict between the provisions of the Agreement, the Product descriptions and these General Terms and Conditions, the following shall prevail:

  1. the Agreement;

  2. the Product Description;

  3. these General Terms and Conditions.

 5. If any provision of the Agreement and/or one or more of the accompanying Product Descriptions and/or these General Terms and Conditions proves to be invalid, the parties shall consult with each other to draw up a substitute provision that approximates the content of the invalid provision as closely as possible.

 6. In the event of any discrepancy between the Dutch text of these General Terms and Conditions and the translation thereof into another language, the Dutch language shall be binding

Article 3 Conclusion of the Agreement

 1. All offers made by C-Lant Trade & Service BV, including general offers of Products in product catalogues, (electronic) price lists and other printed matter, are without engagement.

 2. An agreement between C-Lant Trade & Service BV and a Purchaser comes into being if and when:

  • C-Lant Trade & Service BV receives an offer or Agreement signed by the Buyer, or;

  • C-Lant Trade & Service BV confirms in writing or by e-mail to the Purchaser the arrangements made verbally with the Purchaser, or

  • C-Lant Trade & Service BV commences to carry out the obligations arising for C-Lant Trade & Service BV from the Agreement entered into with the Buyer, or

  • the Purchaser pays an invoice sent to the Purchaser by C-Lant Trade & Service BV for one or more Products.

 3. Oral agreements shall not be binding on C-Lant Trade & Service BV until they have been confirmed in writing or by e-mail by C-Lant Trade & Service BV.

Article 4 General obligations of C-Lant Trade & Service B.V.

 1. C-Lant Trade C-Lant Project furnishing Service B.V. shall make every effort to perform its obligations under the Agreement on the date agreed between the parties, in accordance with the manner and Product Description agreed between the parties.

 2. C-Lant Trade & Service BV shall be entitled to transfer its rights and obligations under the Agreement to a third party, for which transfer the Purchaser shall give C-Lant Trade & Service BV permission in advance.

 3. C-Lant Trade & Service BV shall be entitled to have its obligations under the agreement fulfilled by third parties.

Article 5 General obligations of the Purchaser

 1. The purchaser shall be obliged, upon entering into the agreement and throughout the agreement, to provide C-Lant Trade & Service BV with all data and information which are necessary or useful for C-Lant Trade & Service BV to carry out its obligations under the agreement, or which are necessary or useful for C-Lant Trade & Service BV to carry out its work under the agreement.

 2. The purchaser shall take all measures which are necessary or useful for C-Lant Trade & Service BV to carry out its obligations under the agreement, or which are necessary or useful to carry out the work of C-Lant Trade & Service BV properly.

 3. The Buyer shall be obliged to ensure that data, information, and items supplied by the Buyer to C-Lant Trade & Service BV can be used safely by C-Lant Trade & Service BV and third parties and will not constitute or be a danger to C-Lant Trade & Service BV, its staff and/or third parties.

 4. The Buyer shall be obliged to ensure that the data, information and items supplied by the Buyer to C-Lant Trade & Service BV are her property or that the Buyer has a license or other intellectual property right on these data, information and items to prevent C-Lant Trade & Service BV from infringing on the intellectual property rights of third parties in the performance of the Agreement, and that the Buyer is entitled to provide C-Lant Trade & Service BV with the data, information and items supplied by the Buyer.

 5. The Buyer shall not rent out, lease, sell, dispose of, pledge, transfer as security or hand over - whether or not free of charge - any data and/or goods supplied to the Buyer by C-Lant Trade & Service BV, whether or not under the terms of the Agreement, other than for the performance of the Agreement which is necessary or results logically from the nature of the Agreement or the intention that the parties have in the Agreement.

 6. The Buyer is obliged to provide C-Lant Trade & Service BV with its correct VAT registration number and to inform it immediately of any change in this number. If the Buyer fails to fulfil this obligation, the Buyer shall reimburse C-Lant Trade & Service BV for the VAT and other amounts and/or penalties which C-Lant Trade & Service BV owes as a result of this failure and C-Lant Trade & Service BV shall be entitled to increase the agreed prices with the VAT and other amounts and/or penalties.

 7. The risk of the Products shall pass to the Buyer at the moment when C-Lant Trade & Service BV delivers the Products to the Buyer. The Purchaser shall be obliged to accept the Products delivered by C-Lant Trade & Service BV, failing which the Purchaser shall be obliged to reimburse C-Lant Trade & Service BV for the costs incurred by C-Lant Trade & Service BV as a result of the Products not being delivered.

 8. If the Purchaser violates an obligation as laid down in this article, this violation shall be considered as an attributable shortcoming on the part of the Purchaser, as a result of which the Purchaser shall be in default immediately and without a notice of default being required. C-Lant Trade C-Lant Project furnishing Service BV shall then be entitled to dissolve the agreement immediately, in which case the damage suffered by C-Lant Trade C-Lant Project furnishing Service BV shall be compensated by the Purchaser. This damage shall in any case be estimated at the sum of all the amounts which the purchaser has already paid C-Lant Trade & Service BV under the agreement. C-Lant Trade & Service BV shall be entitled to set off the damage against the aforesaid sum of all the sums already paid by the Purchaser, so that no refund of the sums shall be made. Without prejudice to the foregoing, C-Lant Trade & Service BV shall be entitled to claim compensation for the entire damage and/or to claim performance of the agreement.

Article 6 Liability of C-Lant Trade & Service BV

 1. The Buyer is obliged to inspect the goods delivered by C-Lant Trade & Service BV immediately after delivery for any deviations from the Product Description and other visible shortcomings. The Buyer shall be obliged, under penalty of forfeiture of all rights, to report any shortcomings to C-Lant Trade & Service BV within 14 calendar days after delivery of the goods. The report must be made in writing or by e-mail and must be accompanied by a description of the shortcoming found.

 2. The Buyer is obliged to continually inspect the services performed by C-Lant Trade C-Lant Project furnishing Service BV for any deviations from the Product Description and other observable shortcomings. The Buyer is obliged, on penalty of forfeiture of all rights, to report any shortcomings to C-Lant Trade & Service BV within 14 calendar days after the moment at which these were detected or could reasonably have been detected. The report must be made in writing or by e-mail and must be accompanied by a description of the shortcoming found.

 3. The Purchaser is obliged to report shortcomings which could not reasonably have been detected during the aforementioned inspection and which become apparent within two months after delivery of the goods or completion of the service, to C-Lant Trade C-Lant Project furnishing Service BV within one week after the moment at which the shortcoming was detected or could reasonably have been detected. The report must be made in writing or by e-mail and must be accompanied by a description of the shortcoming found.

 4. C-Lant Trade C-Lant Project furnishing Service BV is not liable for shortcomings which arise or have appeared after a period of six months following delivery of the goods or completion of the service.

 5. Any legal claim of the Buyer in respect of the performance of the Agreement will lapse after six months following completion of the performance of the Agreement on the part of C-Lant Trade C-Lant Project furnishing Service BV.

 6. If the Buyer is of the opinion that C-Lant Trade & Service BV has imputably failed to meet any of his obligations under the Agreement, C-Lant Trade & Service BV shall only be in default after the Buyer has given notice of default in writing or by E-mail, in which case the Buyer shall grant C-Lant Trade & Service BV a reasonable period of at least two weeks to remedy the failure.

 7. If C-Lant Trade & Service BV fails to fulfil any obligation towards the Buyer, that failure cannot be imputed to C-Lant Trade & Service BV, and C-Lant Trade & Service BV shall therefore not be in default, if fulfilment of this obligation by C-Lant Trade & Service BV is hindered or impeded by a circumstance, whether or not foreseeable, beyond the control of C-Lant Trade & Service BV, such as, but not limited to, states of war, riots, strikes, occupations, blockades, transport impediments, energy failures, illness on an unusual scale, bad weather or natural disasters, government measures in the country or abroad, cancellations by third parties and all other circumstances which are normally included under force majeure.

 8. In a situation as referred to in paragraph 7 of this article, C-Lant Trade C-Lant Project furnishing Service BV is authorized to suspend performance of the agreement until this situation no longer hinders performance. If the situation referred to in paragraph 7 of this article lasts longer than six months, both parties shall be entitled to dissolve the agreement wholly or partly without legal intervention and without being obliged to pay any compensation to the other party.

 9. C-Lant Trade C-Lant Project furnishing Service BV is not liable for damage suffered by the Buyer as a result of:

  • The Buyer's inability to use the goods and/or services supplied by C-Lant Trade & Service BV temporarily or continuously.

  • Inaccuracies in the Product Description or discrepancies between the Product Description and the items and/or services supplied to the Buyer by C-Lant Trade & Service BV, unless the Buyer proves that the damage occurred as a result of intentional acts or omissions by C-Lant Trade & Service BV or the employees of C-Lant Trade & Service BV , or unless the Buyer proves that the damage occurred as a result of reckless acts or omissions by C-Lant Trade & Service BV or the employees of C-Lant Trade & Service BV . In that case, the maximum amount of damage to be compensated by C-Lant Trade & Service BV to the Buyer shall be equal to the amount that the Buyer owes C-Lant Trade & Service BV under the agreement up to a maximum of € 250.000,00.

Article 7 Liability of the Buyer

 1. The Purchaser shall at all times be liable for damage suffered by C-Lant Trade C-Lant Project furnishing Service BV as a result of a failure by the Purchaser to fulfil his obligations under the agreement concluded with C-Lant Trade C-Lant Project furnishing Service BV, including these General Conditions and the Product Conditions. The Buyer shall not invoke force majeure.

 2. The Buyer shall indemnify C-Lant Trade C-Lant Project furnishing Service BV against claims by third parties who claim to have suffered damage as a result of a Product and/or have granted a Product.

Article 8 Prices, invoicing, and indexation

 1. All prices and fees mentioned by C-Lant Trade C-Lant Project furnishing Service BV in its offers and agreed upon between C-Lant Trade C-Lant Project furnishing Service BV and the Buyer shall be in Euros, exclusive of VAT and exclusive of disposal contribution and waste disposal levy, unless explicitly stated otherwise.

 2. C-Lant Trade C-Lant Project furnishing Service BV is entitled to increase the agreed fees between C-Lant Trade C-Lant Project furnishing Service BV and the Buyer once per calendar year during the term of the agreement, with an amount or percentage calculated on the basis of the change in the monthly price index figure according to the index figure "cao-lonen for the private sector, contractual wage costs and working hours; index figure", published by Statistics Netherlands. If publication of the aforementioned index should cease, the parties shall consult on determining a substitute index.

 3. C-Lant Trade C-Lant Project furnishing Service BV shall be entitled to increase the fees agreed upon between C-Lant Trade C-Lant Project furnishing Service BV and the Buyer, other than as mentioned in paragraph 3 of this Article, during the term of the agreement, if purchase prices, wage costs or taxes give rise to this. The percentage increase of the agreed fees will then not amount to more than the percentage increase of purchase prices, wage costs or taxes.

 4. C-Lant Trade C-Lant Project furnishing Service BV shall be entitled during the term of the agreement to increase the fees agreed upon between C-Lant Trade C-Lant Project furnishing Service BV and the Buyer, other than as provided for in paragraphs 3 and 4 of this Article. The increased fees shall then become effective on the date determined by C-Lant Trade & Service BV, but not before C-Lant Trade & Service BV has notified the Buyer of the increased fees in writing or by e-mail. If the Buyer does not accept the altered and/or supplemented conditions, both C-Lant Trade & Service BV and the Buyer shall be entitled to terminate the Agreement by the date on which the increased fees become effective.

 5. Unless otherwise agreed, the Buyer shall be obliged to pay the agreed fees with C-Lant Trade & Service BV for the goods delivered and services rendered by C-Lant Trade & Service BV in advance, within 14 days after C-Lant Trade & Service BV has sent the Buyer an invoice. The Buyer shall not be entitled to set off any claim on C-Lant Trade & Service BV against his payment obligations to C-Lant Trade & Service BV.

 6. If the Buyer has not paid any invoice from C-Lant Trade & Service BV in full within the aforementioned period of 14 days, the Buyer shall be in default without a notice of default being required. In that case, the buyer shall owe C-Lant Trade & Service BV, in addition to the unpaid amounts, the legal commercial interest for each month or part of a month that the payment is not made.

 7. If the buyer fails to pay any invoice of C-Lant Trade & Service BV in full within the said period of 14 days, C-Lant Trade & Service BV shall be entitled to suspend performance of its obligations under both the present agreement and any other agreement in force between C-Lant Trade & Service BV and the buyer. C-Lant Trade & Service BV shall then also be entitled to dissolve the present agreement as well as any other agreement in force between C-Lant Trade & Service BV and the Buyer.

Article 9 Commencement, duration, and end of the agreement

 1. The Agreement between the Parties shall enter into force on the date specified by them in the Agreement. If no date is mentioned, the agreement will take effect on the date on which the agreement is signed. If the agreement is not signed, it shall enter into force on the date on which C-Lant Trade & Service BV commences performance of the agreement.

 2. The agreement shall end on the end date stated in the agreement, but in any event on the date on which C-Lant Trade & Service BV has fulfilled all its obligations under the agreement.

 3. In addition to cases in which the Buyer is in default, C-Lant Trade C-Lant Project furnishing Service BV shall be entitled to dissolve the agreement without judicial intervention and with immediate effect by registered letter or bailiff's writ if the Buyer

  • ceases its business operations, is dissolved or is actually liquidated;

  • loses the free disposal of its assets or a substantial part thereof;

  • requests a suspension of payments or files for bankruptcy;

  • is declared bankrupt;

  • offers a settlement outside bankruptcy.

Article 10 Other provisions

 1. All items delivered, or services rendered by C-Lant Trade & Service BV shall remain its property until the Buyer has paid C-Lant Trade & Service BV the purchase price and all sums due from the Buyer to C-Lant Trade & Service BV under this or other agreements. The Buyer shall, however, be entitled to resell the goods in the context of his normal business operations, unless C-Lant Trade & Service BV indicates in writing or by e-mail that the Buyer must make them available to C-Lant Trade & Service BV forthwith.

 2. The agreement does not contain a title transferring any right of intellectual property of C-Lant Trade & Service BV to the Buyer, unless the agreement expressly provides otherwise.

 3. The parties are obliged to keep secret all confidential information which they receive in the context of (the execution of) the agreement and to use this information only insofar as required for the fulfilment of the obligations under the agreement.

Article 11 Applicable law and competent court

 1. Offers made by C-Lant Trade & Service BV and agreements concluded between C-Lant Trade & Service BV and the Buyer shall be governed exclusively by Dutch law, to the exclusion of the Vienna Sales Convention.

 2. All disputes between the parties may, in the first instance, only be brought before the competent court in Middelburg, unless any other court is authorized to take cognizance of the dispute concerned on the grounds of a mandatory provision of the law.